Lời Bài Hát What Are Words

Nhập bất cứ báo cáo gì về bài xích hát bạn muốn tra cứu. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống hỗ trợ việc đào bới tìm kiếm kiếm cùng với Tiếng Việt không lốt và có vệt

Bạn đang xem: Lời Bài Hát What Are Words

Anywhere you are, I am nearAnywhere you go, I"ll be thereAnytime you whisper my name, you"ll seeWhere every single promise I"ll keepCause what kind of guy would I beIf I was khổng lồ leave sầu when you need me mostWhat are wordsIf you really don"t mean themWhen you say themWhat are wordsIf they"re only for good timesThen they"re doneWhen it"s loveYeah, you say them out loudThose words, They never go awayThey live on, even when we"re goneAnd I know an angel was sent just for meAnd I know I"m meant khổng lồ be where I amAnd I"m gonmãng cầu beStanding right beside her tonightAnd I"m gonmãng cầu be by your sideI would never leave sầu when she needs me mostWhat are wordsIf you really don"t mean themWhen you say themWhat are wordsIf they"re only for good timesThen they"re doneWhen it"s loveYeah, you say them out loudThose words, They never go awayThey live sầu on, even when we"re goneAnywhere you are, I am nearAnywhere you go, I"ll be thereAnd I"m gonmãng cầu be here forever moreEvery single promise I"ll keepCause what kind of guy would I beIf I was lớn leave when you need me mostI"m forever keeping my angel close

Xem thêm: Mấy Giờ Khai Mạc World Cup 2018 Chính Thức, Đổ Xô Mua Tivi Trước Giờ Khai Mạc World Cup 2018

*

anywhere you are, i am nearanywhere you go, i"ll be thereanytime you whisper my name, you"ll seewhere every single promise i"ll keepcause what kind of guy would i beif i was lớn leave when you need me mostwhat are wordsif you really don"t mean themwhen you say themwhat are wordsif they"re only for good timesthen they"re donewhen it"s loveyeah, you say them out loudthose words, they never go awaythey live sầu on, even when we"re gonevà i know an angel was sent just for mevà i know i"m meant to lớn be where i amvà i"m gonmãng cầu bestanding right beside her tonightand i"m gonmãng cầu be by your sidei would never leave when she needs me mostwhat are wordsif you really don"t mean themwhen you say themwhat are wordsif they"re only for good timesthen they"re donewhen it"s loveyeah, you say them out loudthose words, they never go awaythey live sầu on, even when we"re goneanywhere you are, i am nearanywhere you go, i"ll be there& i"m gonna be here forever moreevery single promise i"ll keepcause what kind of guy would i beif i was lớn leave sầu when you need me mosti"m forever keeping my angel close