Writing Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

1. Look at the table of the British state-run education system. Can you make a similar table for the education system of Viet Nam?

(Xem bảng biểu đạt hệ thống dạy dỗ công lập Anh Quốc. Lập một bảng giống như đến hệ thống giáo dục VN.)

School

Age

Examination

Kindergarten

3-5

 

Primary school

6-10

 

Lower secondary school

11-14

 

Upper secondary school

15-17

GCSE


Tạm dịch: 

*

Hệ thống dạy dỗ nhà nước Việt Nam 

Trường học

Tuổi

Kiểm tra

Mẫu giáo

3-5

 

Trường đái học

6-10

 

Trường trung học cơ sở

11-14

 

Trường trung học tập phổ thông

15-17

GCSE

 


2. Quickly read the text. Choose the best heading for it.

Bạn đang xem: Writing Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

(Đọc nhanh hao bài bác gọi và chọn nhan đề phù hợp duy nhất mang lại toàn bài.)

A. Comparing the A-cấp độ và IB Diploma Programme

B. Preparing for higher education in the United Kingdom

C. IELTS and further education in the United Kingdom 

In the United Kingdom (UK), there are many opportunities for students who wish to lớn continue their education after finishing secondary school. Not only British students, but also students from all over the world have sầu been pursuing UK’s higher education qualifications — bachelor’s degrees, master’s degrees & doctorates — as they are usually highly appreciated worldwide. In order to lớn prepare for higher education at a university or college, students need lớn consider academic qualifications such as the A-cấp độ or International Baccalaureate (iB) Diploma Programme.

The A-cấp độ — the General Certificate of Education (GCE) Advanced Level — is a worldwide secondary school leaving qualification. It requires students lớn select three or four subjects lượt thích mathematics, chemistry, biology, geography, history, etc., which will help them lớn prepare for higher education. They have lớn study them over a period of two years and sit for AS and A2 examinations respectively at the over of each year. 

An alternative sầu to the A-màn chơi is the IB Diploma Programme, which provides qualifications in six or seven subjects, aước ao which mathematics, native sầu language and theory of knowledge (TOK) are mandatory. TOK is a two-year subject which aims lớn broaden students’ understanding of the interactions aao ước different school subjects. This programme is now available in more than 200 state and independent schools và colleges in the UK.

Students whose first language is not English need khổng lồ take an English language chạy thử like IELTS (International English Language Testing System) before applying khổng lồ any higher education courses. As there are two versions of the IELTS - Academic & General Training — students should ask the institution they are applying to which version is required.

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: B

Tạm dịch: 


A. So sánh Chứng chỉ A-màn chơi và Chương thơm trình rước bằng tú tài quốc tế. 

B. Chuẩn bị đến bậc học tập ĐH làm việc Anh Quốc.

C. Chứng đưa ra IELTS với dạy dỗ ngã túc sinh hoạt Anh Quốc.

Chuẩn bị mang đến bậc học đại học

Tại Vương quốc Anh, học viên có khá nhiều thời cơ tiếp tục tiến hành khao khát học tập vấn sau thời điểm giỏi nghiệp trung học tập cửa hàng. Không chỉ học sinh nước Anh, học viên những nước trên trái đất vẫn với sẽ theo xua những chương trình đào tạo và huấn luyện nghỉ ngơi bậc ĐH tại Anh để đưa bởi CN, thạc sĩ với tiến sĩ vày những bằng này được đánh giá không hề nhỏ trên toàn trái đất. 

Để sẵn sàng đến bậc ĐH tại một ngôi trường ĐH hoặc cao đẳng ở Anh quốc, học viên cần phải có những vnạp năng lượng bởi như A-màn chơi tuyệt bởi Tú tài thế giới (IB).

A-level - chứng chỉ dạy dỗ phổ thông, là văn bởi tốt nghiệp cấp cho trung học đại lý và được công nhận trên toàn thế giới. Học sinh được những hiểu biết lựa chọn ba hoặc tứ môn nhỏng toán, hóa, sinch, địa lý, lịch sử dân tộc... nhằm mục tiêu góp chúng ta sẵn sàng mang đến bậc học tập ĐH. Họ đề xuất học những môn này trong khoảng hai năm cùng thi đem chứng từ AS và A2 tương ứng vào thời điểm cuối mỗi năm học tập.

Văn bằng sửa chữa mang lại A-màn chơi là bởi tú tài quốc tế IB, chứng nhận trình độ học tập vấn ngơi nghỉ 6 hoặc 7 môn học; trong những số ấy tân oán, tiếng mẹ đẻ và kim chỉ nan về tri thức là những môn đề xuất. Lý tngày tiết về tri thức được học trong 2 năm nhằm mở rộng gọi biết của học viên về việc ảnh hưởng thân các môn học khác nhau tại trường. Chương trình hiện nay được thực thi làm việc hơn 200 ngôi trường trung học tập, cao đẳng công lập và dân lập tại Anh quốc.


Học sinh nói tiếng bà bầu đẻ chưa phải là tiếng Anh cần được thi rước chứng chỉ về ngôn ngữ Anh như IELTS trước khi nộp đối chọi xin học bất kỳ một khóa học nào sinh sống bậc đại học. Bài thi IELTS bao gồm nhì dạng: học thuật (academic) và không học thuật (general training). Học phải hỏi ngôi trường nơi họ nộp solo xem chúng ta cần có chứng từ làm việc dạng thi như thế nào.


Lời giải đưa ra tiết:

1.d

2.c

3.e

4.a

5.b

1. pursue (v) – d. follow something and try khổng lồ achieve sầu it

(theo đuổi - theo một chiếc nào đó và cố gắng đã có được nó)

2. appreciate (v) – c. recognise the good qualities of something

(nhận xét cao - nhận thấy hầu như phẩm chất giỏi đẹp mắt của cái gì đó)

3. respectively (adv) – e. in the order mentioned

(khớp ứng - theo sản phẩm công nghệ từ bỏ đã đề cập)

4. mandatory (adj) – a. equired by rules or regulations

(đề xuất - yên cầu bởi các nguyên tắc cùng quy định)

5. broaden (v) – b. increase knowledge or experience

(không ngừng mở rộng - tăng kiến thức hoặc ghê nghiệm)


Lời giải chi tiết:

1.NG

2.F

3.F

4.F

5.T

1 – NG. In the UK, there are many opportunities for students to pursue vocational education.

(Tại Anh, có nhiều thời cơ nhằm học viên theo đuổi câu hỏi học tập nghề. )

2 – F. Only British students are allowed to pursue higher education in the UK.

(Chỉ bao gồm sinch viên tín đồ Anh new được phnghiền theo đuổi nền dạy dỗ ĐH ở Anh. )

3 – F. Mathematics and chemistry are compulsory subjects for the A-màn chơi qualification.

(Tân oán học và Hóa học là những môn đề xuất cho trình độ chuyên môn A-level. )

4 – F. After finishing their A-levels, students have lớn take part in the IB Diploma Programme.

(Sau khi hoàn thành chuyên môn A, sinc viên buộc phải tham gia Chương trình Diploma của IB. )

5 – T. Students whose mother tongue is not English have sầu to take an English language kiểm tra.

(Học sinh gồm giờ đồng hồ chị em đẻ không phải là giờ đồng hồ Anh phải thi một bài bác khám nghiệm Tiếng Anh.)


Lời giải chi tiết:

1.c

2.e

3.a

4.b

5.d

1. An undergraduate student - c. follows a course of study that leads lớn a bachelor’s degree.

(sinch viên ĐH - sau đó 1 khóa huấn luyện và đào tạo trình độ dẫn mang lại bởi cử nhân)

2. Distance learning or education - e. allows students to lớn work on their own at home page or at the office, and access materials & communicate with tutors and other students over a computer network.

(đào tạo và huấn luyện tự xa - có thể chấp nhận được sinh viên từ thao tác làm việc tận nơi hoặc tại văn chống, tiếp cận những tài liệu với giao tiếp với cô giáo với sinch viên không giống qua mạng laptop.)

3. An exchange student - a. goes to a foreign country to lớn study for a period as part of a programme between two institutions.

(sinc viên theo học tập chương trình thảo luận giảng dạy - đi cho một quốc tế để học hành trong một khoảng tầm thời gian nlỗi một phần của một lịch trình thân nhì tổ chức triển khai.)

4. A credit-based course - b. allows students to lớn manage their study schedule as long as they gain enough credits as required.

(khóa đào tạo theo học chế tín chỉ - chất nhận được sinh viên thống trị quy trình học tập của họ miễn là chúng ta đóng được đủ những khoản theo yêu cầu.)

5. The cloud - d. is a network of servers on the Internet, used to lớn store, manage and process data.

 (hình thức lưu trữ đám mây - là một màng lưới các máy chủ bên trên Internet, được thực hiện nhằm tàng trữ, làm chủ và xử lý tài liệu.)


Lời giải đưa ra tiết:

1.b

2.e

3.a

4.f

5.d

6.c

Kevin: Hi, everyone. Our discussion topic today is further education. Minch, would you like to start?

Minh: Well, I think entering university after graduating from secondary school will be (1) b. the best choice for us. Higher education will provide us with more knowledge & critical thinking skills. Moreover, a bachelor’s degree will help us to find a job more easily.

Kevin: How about you, Anna, which option (2) e. would you prefer? Vocational or academic courses?

Anna: Well, (3) a. I’d rather take career-based courses. I think I need some skills for getting a job first. Then I can decide whether I want khổng lồ pursue an undergraduate degree or not.

Mai: I totally agree with Anna. Now there are also part-time courses, which allow young people lớn pursue further education while working. We can study independently and pay our tuition fees.

Anna: That’s right. I (4) f. prefer online & distance courses. With the development of the Internet, we don’t need lớn be campus-based students. We can work & study simultaneously.

Mai: Is that what we điện thoại tư vấn ‘cloud’ learning?

Anna: Yes. It’s a new term. Moreover, most of the courses are now credit-based, which brings more flexibility in the programme schedule.

Minh: (5) d. one more thing khổng lồ consider is the availability of student exchange programmes. These are excellent opportunities for students to travel khổng lồ earn credits, broaden their knowledge or experience new cultures.

Kevin: So, in summary, (6) c. there are different choices for us in further education – campus or cloud-based, full-time or part-time courses, and exchange programmes. We’re so lucky!

Tạm dịch:

Kevin: Chào mọi người. Chủ đề trao đổi của chúng tôi hôm nay là đào tạo thêm. Minh, bạn muốn bắt đầu?

Minh: À, tôi nghĩ ngôi trường ĐH sau thời điểm giỏi nghiệp trung học tập vẫn là sự gạn lọc rất tốt đến Cửa Hàng chúng tôi. Giáo dục đào tạo đại học đang cung ứng mang đến bọn họ các kiến thức và kĩ năng bốn duy phê bình. mà còn, bằng cử nhân sẽ giúp Shop chúng tôi kiếm được bài toán làm cho tiện lợi hơn. 

Kevin: Còn các bạn, Anna, tuyển lựa làm sao chúng ta thích? Các khoá dạy dỗ nghề hay học tập vấn?

Anna: À, Tôi ham mê số đông khóa đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp hóa. Tôi nghĩ rằng tôi buộc phải một trong những kĩ năng để sở hữu được một công việc đầu tiên. Sau kia, tôi hoàn toàn có thể đưa ra quyết định xem tôi ao ước theo học tập bằng CN hay không.

Mai: Tôi hoàn toàn chấp nhận cùng với Anna. Trong thời điểm này còn có các khóa huấn luyện và đào tạo bán thời hạn, chất nhận được tkhô hanh thiếu hụt niên liên tiếp tiếp thu kiến thức trong những lúc làm việc. Chúng ta hoàn toàn có thể học độc lập và trả chi phí khóa học.

Anna: Đúng rồi. Tôi mê say các khóa huấn luyện trực tuyến đường với trường đoản cú xa hơn. Với sự cải cách và phát triển của Internet, Shop chúng tôi không cần thiết phải là sinch viên trong khuôn viên. Chúng ta có thể thao tác với học hành đôi khi.

Mai: Đó là dòng nhưng mà bọn họ Call là "đám mây" học tập tập?

Anna: Vâng. Đó là một thuật ngữ new. Ngoài ra, hầu như những khóa đào tạo rất nhiều dựa vào tiền học phí, mang về sự linch hoạt rộng vào định kỳ trình của lịch trình.

Minh: Một điều nữa phải lưu ý là việc sẵn tất cả của các chương trình trao đổi sinc viên. Đây là những cơ hội tuyệt vời và hoàn hảo nhất mang đến sinh viên đi thảo luận nhằm tìm được ngân sách học phí, mở rộng kỹ năng hoặc thử dùng hầu hết nền văn hoá bắt đầu.

Kevin: Vậy, kết luận, có khá nhiều chọn lọc khác biệt mang đến bọn họ vào chương trình giáo dục sau đó - những khóa học tại ngôi trường hoặc trên đám mây, toàn thời hạn hoặc cung cấp thời gian, với các chương trình Bàn bạc. Chúng tôi khôn cùng may mắn!


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Why does Minch think that entering university after secondary school is the best choice? 

(Tại sao Minh lại cho rằng theo học ĐH sau khoản thời gian xuất sắc nghiệp trung học tập là chắt lọc giỏi nhất?)

=> Because education will help students khổng lồ gain more knowledge & critical thinking skills & a bachelor’s degree will help them lớn find a job more easily.

(Bởi bởi vì giáo dục ĐH sẽ giúp đỡ sinh viên có thêm kỹ năng và tài năng bốn duy phê bình cùng bởi CN sẽ giúp chúng ta kiếm được vấn đề làm cho dễ dàng hơn.)

2. Why does Anna prefer career-based courses? 

(Tại sao Anmãng cầu đam mê gạn lọc các khoá học tập phía nghiệp hơn?)

=> Because students need some skills for getting a job before they can decide if they want to pursue and undergraduate degree or not.

(Bởi vày sinh viên phải một vài kỹ năng để sở hữu được một công việc trước khi bọn họ rất có thể đưa ra quyết định xem họ muốn theo đem bằng ĐH hay là không.)

3.

Xem thêm: Những Bài Hát Tiếng Anh Cho Trẻ Em Hay Nhất Cho Trẻ Không Thể Bỏ Qua

What are the modes of attendance mentioned in the conversation? 

(Cách thức tsi mê gia những khoá học được nhắc trong khúc hội thoại là gì?)

=> They are campus-based, part-time, full-time, & online.

(Họ là dựa vào đại lý, phân phối thời gian, toàn thời gian, với trực tuyến.)

4. What is one of the advantages of‘‘cloud’" learning? 

(trong số những ưu điểm của đào tạo và giảng dạy trực tuyến đường dựa vào công nghệ điện toán đám mây là gì?)

=> “Cloud” learning allows students to work and study simultaneously.

(Học "Cloud" cho phép học viên thao tác cùng học tập bên cạnh đó.)

5. How can credit-based courses benefit students?

(Các khoá học theo học chế tín chỉ hữu dụng mang đến học sinh như vậy nào?)

=> They provide students with more flexible programmes & schedules.

(Họ cung cấp cho sinc viên các chương trình với kế hoạch trình linh hoạt hơn.)


- It doesn"t mean that I will get a job easily if I have sầu a university degree but it will open up more options lớn me.

- It is the only way for me lớn follow my dream of being a doctor. If you want khổng lồ get a career, not just a job, you must have sầu a degree which allows you khổng lồ progress in your career faster than without a degree.

- With degrees, I can trachồng my career, I can work at a higher level, then I can earn more money.

- Studying for a decree teaches me to be an independent thinker, how lớn work in a team, how to lớn communicate well with others...

Tạm dịch:

- Tôi đã ra quyết định vào trường đại học sau thời điểm giỏi nghiệp trung học vị phần đông lý do sau: 

- Không Tức là tôi sẽ sở hữu được được vấn đề làm một phương pháp thuận lợi giả dụ tôi gồm bởi đại học mà lại nó sẽ mở ra thêm các gạn lọc cho tôi.

- Đó là cách tuyệt nhất nhằm tôi tiến hành mơ ước trở thành chưng sĩ của chính bản thân mình. Nếu bạn muốn tất cả một nghề nghiệp, chúng ta yêu cầu bao gồm bằng cấp cho phép các bạn tân tiến trong sự nghiệp nkhô cứng hơn nhưng không tồn tại bằng cung cấp.

- Với bởi cấp, tôi có thể theo sự nghiệp của chính bản thân mình, tôi có thể làm việc làm việc trình độ chuyên môn cao hơn nữa, kế tiếp tôi rất có thể tìm được rất nhiều tiền rộng.

- Học một dung nhan lệnh dạy dỗ tôi thành một công ty tứ tưởng tự do, có tác dụng vắt như thế nào để gia công câu hỏi thuộc một đội nhóm, làm cho vắt như thế nào nhằm tiếp xúc tốt với những người không giống ...


Lời giải bỏ ra tiết:

David"s study-abroađ experience (Kinc nghiệm của David ở nước ngoài)

1. Academic level

(Trình độ học tập vấn)

Undergraduate (Đại học)

2. Courses he takes

(Các khóa anh ấy học)

Vietnamese history and economic development

(Lịch sử cả nước cùng phát triển tởm tế)

3. Staff

(Nhân viên)

Very friendly and helpful

(Rất thân mật và gần gũi cùng tốt bụng)

4. Programme coordinator

(Điều phối hận cmùi hương trình)

Very organised, knowledgeable & thorough, always available for emergencies

(Rất bao gồm tổ chức triển khai, có kiến thức và kỹ năng và trọn vẹn, luôn luôn gồm sẵn cho những ngôi trường đúng theo khẩn cấp)

5. Housing

(Nhà ở)

Lives with a host family, has his own room, comfortable và clean, has Internet

(Sống với gia đình bản xứ đọng, có phòng riêng, hiện đại nhất cùng thật sạch, tất cả Internet)

6. Food

(Thức ăn)

Eats breakfast & dinner with host family, and lunch with Vietnamese fellow students; food – healthy & delicious; has his favourite dishes

(Ăn sáng và bữa tối với mái ấm gia đình bạn phiên bản xđọng cùng nạp năng lượng trưa với các bạn đồng mùi hương Việt Nam, thức ăn – lành mạnh cùng ngon, có món nạp năng lượng yêu thích của mình)

Audio Script:

Good morning everyone. My name is David. I come from Canadomain authority & I have been doine an undergraduate course in Viet Nam for two years. Today I"d lượt thích lớn cốt truyện with you my study-abroad experience.

Well, my experience in Viet Nam has been great so far. My classes take place at the University of Social Sciences & Humanities in Hanoi.

I"m taking courses in Vietnamese history và economic development. The faculty staff are very friendly và helpful, và the programme coordinator is very organized, knowledgeable và thorough. He is always available for any emergencies, making sure that I have sầu everything I need.

I live sầu with a host family and have my own room, which is comfortable và clean, & has the Internet.

When I first arrived, I was completely over the moon with everything, but then I realise that I was experiencing a culture shoông chồng. Luckily, I had the support of my host family. Since I came, I"ve sầu been included in all family gatherings and outings. I also took an intensive Vietnamese language course và at the kết thúc of the first year, I was able to freely communicate with my host family in Vietnamese. This also helped me integrate with the local culture. Viet Nam is quite a safe country although the roads are a bit dangerous. I was really worried when I used a friend"s motorxe đạp lớn get around the thành phố.

Things are not expensive here so I can easily live sầu on a student"s budget. I usually eat breakfast and dinner with my host family, & lunch with my Vietnamese fellow students. Vietnamese food is very healthy và delicious, & I have sầu my favourite dishes. I"ll miss my host mum"s cooking very much when I go bachồng home!

I think this programme of study has been worthwhile. I"ll return home page as a much stronger, confident và culturally sensitive person.

Dịch Script:

Chào buổi sớm phần đa tín đồ. Tên tôi là David. Tôi tới từ Canada cùng tôi đã theo một khóa đào tạo và huấn luyện ĐH nghỉ ngơi VN trong hai năm. Hôm nay tôi mong chia sẻ kinh nghiệm học tập sống nước ngoài.

Vâng, tay nghề của mình sinh hoạt toàn quốc cho đến lúc này thiệt tuyệt vời. Các lớp học tập của tôi được học tập trên trường Đại học tập Khoa học tập Xã hội cùng Nhân văn thủ đô hà nội.

Tôi vẫn theo học những khóa đào tạo về lịch sử hào hùng Việt Nam cùng trở nên tân tiến kinh tế tài chính. Các giảng viên vô cùng thân thiết với tốt bụng, và thống trị viên lịch trình là vô cùng bao gồm tổ chức, gọi biết với góc cạnh. Anh ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng mang đến bất kỳ ngôi trường hợp cần thiết nào, đảm bảo rằng tôi có phần lớn trang bị tôi yêu cầu.

Tôi sinh sống với một mái ấm gia đình chủ nhà với bao gồm phòng riêng rẽ, tiên tiến và thật sạch sẽ, và bao gồm Internet.

khi tôi lần trước tiên cho, tôi sẽ hoàn toàn ngập cả rất nhiều sản phẩm, tuy nhiên kế tiếp tôi nhận biết rằng tôi đã trải sang một cú sốc văn hóa truyền thống. May mắn thế, tôi vẫn tất cả sự cung cấp của gia đình gia chủ. Kể tự Khi tôi mang lại, tôi đã được tụ hội mái ấm gia đình cùng đi chơi. Tôi đã và đang theo học tập giờ đồng hồ Việt sâu sát với vào thời điểm cuối năm đầu tiên, tôi vẫn có thể thoải mái liên hệ với gia đình bạn dạng xứ bằng giờ Việt. Điều này cũng góp tôi hòa nhập với nền vnạp năng lượng hoá địa pmùi hương. toàn quốc là 1 trong quốc gia tương đối an toàn tuy vậy hầu như tuyến đường sinh hoạt chỗ này hơi gian nguy. Tôi sẽ đích thực lo lắng Khi tôi sử dụng xe trang bị của một fan bạn nhằm đi vòng quanh thành thị.

Mọi sản phẩm ở đây ko đắt tiền do vậy tôi hoàn toàn có thể dễ dãi sinh sống dựa vào chi phí của một sinh viên. Tôi thường xuyên bữa sớm cùng ăn tối với gia đình gia chủ, và ăn uống trưa với người các bạn sinch viên nước ta. Thức nạp năng lượng đất nước hình chữ S vô cùng lành mạnh với ngon, và tôi bao hàm món nạp năng lượng yêu dấu của tôi. Tôi sẽ lưu giữ đun nấu ăn uống của chị em tôi khôn cùng thỉnh thoảng tôi trsinh sống về nhà!

Tôi nghĩ rằng công tác học tập này thiệt đáng giá. Tôi đã về lại quê hương là 1 fan trẻ khỏe, tự tin cùng văn hoá rộng.


Lời giải đưa ra tiết:

1.F

2.T

3.NG

4.F

5.T

1 – F. David is a postgraduate student majoring in Vietnamese studies.

(David là 1 trong những sinh viên sau đại học siêng về phân tích văn hóa truyền thống nước ta.)

2 – T. His host family helped him overcome his culture shoông xã.

(tổ ấm chủ nhà đã giúp anh thừa qua cú sốc văn hóa truyền thống của chính mình.)

3 – NG. His host mum taught hyên how to lớn cook Vietnamese food.

(Cô chủ nhà dạy anh ấy có tác dụng món ăn uống nước ta.)

4 – F. He used his own motorxe đạp to lớn get around Ha Noi.

(Anh ấy sử dụng mẫu xe cộ máy của chủ nhà anh ấy đi vòng quanh Thành Phố Hà Nội.)

5 – T. He will have sầu a better understanding of cultural differences và similarities when he goes bachồng trang chính.

 (Anh ấy vẫn làm rõ rộng về sự biệt lập và sự như thể nhau về văn uống hoá Lúc anh ấy về lại nhà.)


- Studying abroad will cause some anxiety as well as excitement because you have live sầu beyond what is familiar and comfortable. Leaving your familiar ho environment for a foreign one will challenge you in ways that you cannot anticipate Sometimes you have to face such a thing as "culture shock” that may make you distressed. Therefore, you should learn as much as possible about the history culture of the country where you are going to lớn. It helps.

Tạm dịch:

Trước Lúc ra quốc tế học tại một ngôi trường ĐH tại 1 nước nói giờ Anh, tương đối nhiều các bước khó khăn cần phải sẵn sàng. Nhỏng là:

- Quý khách hàng yêu cầu gồm điểm số đầy đủ cao để quá qua kỳ thi Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế (IELTS). Hầu không còn những học viên các đã có được một điểm bình thường từ bỏ 5,5 đến 7,5 vào tổng số cửu,0, tùy ở trong vào khóa huấn luyện và đào tạo với đại học cơ mà người ta muốn tham gia.

- Học tập làm việc quốc tế đang gây ra một số băn khoăn lo lắng tương tự như hứng thụ vị các bạn sẽ sinh sống ngoài những gì đã thân quen cùng dễ chịu và thoải mái. Rời ngoài môi trường xung quanh quen thuộc cho tới một khu vực quốc tế đã thách thức bạn theo các cách bạn cần thiết dự đoán. Đôi khi chúng ta đề xuất đương đầu với cùng một điều như "cú sốc văn uống hóa" rất có thể có tác dụng cho bạn bị căng thẳng mệt mỏi. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu càng nhiều càng giỏi về văn hóa truyền thống lịch sử vẻ vang của tổ quốc địa điểm bạn sẽ cho.


Lời giải bỏ ra tiết:

1. I am writing khổng lồ ask for

2. I want khổng lồ consult you about

3. I am worried most

4. I have to take

5. I am eligible to

6. I should send

Dear Kevin,

(1) I am writing lớn ask you for some information & advice on higher education in your country.

I am going to lớn finish secondary school this summer và I have been thinking about pursuing higher education in the UK. Here are the points that (2) I want khổng lồ consult you about.

First, what are the university entry requirements for international students in the UK? What (3) I am worried most is my academic qualifications và transcript. As a school leaver, I will be awarded a certificate of secondary school graduation and given a transcript of marks for all subjects. Will that be enough? Do (4) I have sầu to lớn take any university entrance examinations?

In addition, what types of accommodation are available for international students? Some institutions provide accommodation in halls of residence or university houses but how can I find out if (5) I am eligible to apply for accommodation và when (6) I should send my application? What is the rent for each type of accommodation? Is it monthly or weekly paid?

I wish you & your family the best. I look forward khổng lồ hearing from you soon.

Regards,

Mai

Tạm dịch:

Kevin thân mến,

Tôi viết thỏng hưởng thụ một vài công bố với lời khuyên về giáo dục ĐH ở nước các bạn.

Tôi sắp hoàn thành chương trình trung học mùa hè này và tôi đã nghĩ đến sự việc theo xua nền giáo dục cao học tập trên Anh. Đây là rất nhiều điểm nhưng tôi mong mỏi hỏi chủ ý các bạn.

Thứ đọng nhất, đòi hỏi nhập học ĐH mang lại sinh viên thế giới ở Anh là gì? Điều nhưng tôi bắt buộc lo lắng tuyệt nhất là chuyên môn học tập vấn cùng bảng điểm của tớ. Với bốn phương pháp là học sinh ra trường, tôi đang nhận thấy giấy ghi nhận giỏi nghiệp trung học cùng dấn bảng điểm mang lại tất cả những môn học. Liệu đó bao gồm đủ không? Tôi phải làm gì lúc đi thi tuyển sinh đại học?

Bên cạnh đó, các một số loại nhà tại như thế nào giành riêng cho sinch viên quốc tế? Một số cơ sở cung cấp nơi ở trong ký kết túc xá hoặc nhà ở trong ngôi trường đại học mà lại làm cầm làm sao tôi có thể khám phá coi tôi tất cả đủ điều kiện để đăng ký chỗ nghỉ ngơi với bao giờ nhằm tôi buộc phải kiến nghị và gửi đơn của tôi? Tiền mướn cho từng loại nhà tại là gì? Có tkhô hanh toán các tháng hoặc sản phẩm tuần không?

Gửi lời chúc tới các bạn với mái ấm gia đình. Mong mau chóng nhận được phúc đáp từ các bạn.

Trân trọng,

Mai


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Dear Kevin,

2. I am writing lớn ask for some information và advice on higher education in yo country.

3. What are the university entry requirements for international students in the UK?

4. What types of accommodation are available for international students?

5. I wish you & your family the best. I look forward to hearing from you soon.

6. Regards

Tạm dịch:

Lời chào

Kevin thân mến

Câu mnghỉ ngơi đầu

Tôi vẫn viết tlỗi hỏi về biết tin với xin lời khuyên ổn về giáo dục đại học sinh hoạt nước bạn

Thân

Câu hỏi đầu tiên

Câu hỏi thiết bị hai

+ Yêu cầu đối với sinc viên thế giới nhập học tập nghỉ ngơi Anh là gì?

+ Có hồ hết loại nhà tại làm sao dành cho sinc viên quốc tế?

Kết thúc thân thiện

Chúc sức khỏe đến các bạn với gia đình. Mong sớm nhận được phúc đáp từ bỏ bạn

Phần kết

Trân trọng


3. Choose two of the following points about studying abroad. Write an tin nhắn of 160 - 180 words lớn a friend from another country asking for information và advice. Use the outline in 2. 

(Chọn nhị trong số các chủ thể sau đây về du học. Viết tin nhắn lâu năm 160-180 từ bỏ cho mình quốc tế hỏi đọc tin và xin lời khuyên ổn về du học. Sử dụng dàn bài ờ bài bác tập 2.) 

1. Work experience for career-based courses

2. Tuition fees at colleges and universities

3. Travelling in your host đô thị & country

4. Experiencing culture shochồng when studying abroad

5. Working part-time

6. Opening a bank account

7. Surviving the cold and wet weather

8. Visas và other documents

Tạm dịch:

1. Kinh nghiệm thao tác làm việc cho những khóa học hướng nghiệp 

2. Học giá thành trên các ngôi trường cao đẳng và đại học

3. Du định kỳ trong thành phố với đất nước của bạn

4. Trải nghiệm cú sốc văn hoá Khi du học

5. Làm vấn đề chào bán thời gian

6. Mlàm việc tài khoản ngân hàng

7. Sinch tồn vào khí hậu lạnh lẽo với ẩm ướt

8. Thị thực với những tài liệu khác


Lời giải đưa ra tiết:

1. 

Dear Susan, 

I am preparing for going to America khổng lồ study medicine. I don"t think I will have many problems with culture shochồng, but I should know well about it before I fly. Once I am in America; of course, I will have to tace the unfamiliar around me and may feel confused sometimes. 

I am thinking of you now và writing to lớn ask you about ways how to lớn deal with culture shoông xã. Tell me please in detail what I should vị to understvà a different culture, how I can get balance in my new life, & what I should learn to lớn adapt khổng lồ it. I have sầu spent a lot of time reading through travel forums, guidebooks, news reports... but what I have sầu read is so general. 

One more thing, Susan, what is the best way lớn get involved with the local community? What are the cultural activities that often take place there? I will no longer feel culture shoông chồng when I am used to living in their lifestyle, I think. 

Finally, I wish you và your family the best. I look forward to lớn hearing from you soon. Regards, 

Pmùi hương Anh

2. 

Dear Liam, 

Last time I told you that I had been thinking about pursuing higher education in the UK. I got started to lớn learn the process of applying for a university in London some time ago. Now I have sầu some questions for you. 

First, what is the procedure for applying for a student visa? Of course. I have khổng lồ submit an application but what other documents are required? How long does it take me to obtain my student visa? It is important to plan time to lớn wait for visa processing because the time between finding out I have sầu been accepted khổng lồ go & leaving may be very cđại bại together. Second, do một have to present my financial documents; for example proof of funds, to lớn prove sầu that I am able to pay for my education? And last, vì chưng I need to lớn obtain the International Certificate of Vaccination? Is it required that I have sầu certain vaccinations before I go? What are they? After all. can you make me a checklist: what I should bring và what I should leave at home? 

I wish you và your family the best. I look forward to hearing from you soon. 

Regards, 

Ngoc Minh

Tạm dịch:

1.

Susan thân quí,

Tôi đang chuẩn bị lịch sự Mỹ để học tập về dược. Tôi không nghĩ là rằng tôi đang có không ít vấn đề cùng với cú sốc vnạp năng lượng hoá, nhưng tôi nên biết rõ về nó trước lúc đến. Lúc tôi sinh hoạt Mỹ; tất yếu, tôi đang nên làm cho thân quen với đông đảo điều ko quen thuộc bao bọc tôi cùng hoàn toàn có thể nhiều khi Cảm Xúc hoảng loạn.

Hiện nay tôi vẫn suy nghĩ đến chúng ta và viết tlỗi để hỏi các bạn về cách làm cho cố kỉnh như thế nào để ứng phó với cú sốc văn hóa. Hãy nói đến tôi biết cụ thể đông đảo gì tôi cần có tác dụng để đọc một nền văn hoá không giống, làm thế nào tôi có thể có được sự cân bằng trong cuộc sống đời thường bắt đầu của tôi, và tôi yêu cầu học tập hồ hết gì để thích nghi cùng với nó. Tôi đã đoạt không ít thời gian gọi qua các diễn đàn du ngoạn, sách lý giải, báo cáo thông tin ... tuy thế hầu như gì tôi đã gọi là quá thông thường tầm thường.

Một điều nữa, Susan, cách cực tốt nhằm tham mê gia xã hội địa phương là gì? Các chuyển động vnạp năng lượng hoá thường xẩy ra ngơi nghỉ chính là gì? Tôi nghĩ rằng tôi đã không còn cảm giác cú sốc văn uống hoá lúc tôi quen cùng với cuộc sống đời thường của mình.

Cuối cùng, tôi ước ao chúc chúng ta và gia đình mạnh khỏe. Tôi muốn nhanh chóng nhận được phúc âm trường đoản cú các bạn. Trân trọng,

Phương Anh

2.

Liam thân mến,

Lần trước tôi vẫn nói với chúng ta rằng tôi đang suy nghĩ về Việc thường xuyên học tập cao học tập ở Anh. Tôi sẽ ứng tuyển vào một trong những trường ĐH sinh sống London trước đó. Bây tiếng tôi bao gồm một số trong những thắc mắc cho mình.

Thđọng độc nhất, giấy tờ thủ tục xin visa du học tập là gì? Tất nhiên. Tôi phải nộp 1-1 cơ mà bắt buộc nộp đông đảo giấy tờ gì? Tôi cần xin visa du học tập trong bao lâu? Điều quan trọng đặc biệt là lập kế hoạch thời gian nhằm đợi visa do thời gian giữa những việc thừa nhận visa với thời gian đi rất có thể hết sức sát nhau. Thđọng nhị, Tôi buộc phải làm gì nhằm minh chứng tài chính; ví dụ quỹ tín dụng, nhằm chứng minh rằng tôi có thể trả tiền mang đến bài toán học của tôi? Và sau cùng, tôi tất cả rất cần phải gồm Giấy chứng nhận tiêm chủng thế giới không? Phải chăng tôi sẽ chống đề phòng bệnh nhất mực trước khi tôi đi? Chúng là gì? Cuối cùng, chúng ta cũng có thể tạo cho tôi một danh sách : số đông gì tôi cần sở hữu theo và gần như gì tôi phải để lại làm việc nhà?

Tôi chúc chúng ta cùng mái ấm gia đình của bạn sức khỏe. Tôi ao ước nhanh chóng nhận thấy hồi âm tự các bạn.