Ý Nghĩa Của Kinh Chú Đại Bi

nfnagradi.net - Mỗi câu trong bài chụ thay thế với hình hình họa một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hòa mình.

Bạn đang xem: Ý Nghĩa Của Kinh Chú Đại Bi


>Từng bước thực hành thực tế thần Crúc Đại Bi

>Thần chú Đại Bi nhiệm mầu tất yêu nghĩ về bàn

1) Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện nay tướng mạo hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát chạm màn hình.2) Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện nay tướng tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành đưa y giáo phụng hành.3) Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện nay tướng Quán-Tự-Tại trì chén bát. Hành giả quán tưởng khiến bọn chúng sinh được ngôi trường tchúng ta.4) Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tại thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ bọn chúng sanh.5) Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện nay tướng tá tụng chụ, theo pháp tu trì, được thiện giải bay.6) Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo Mã-Minch Bồ Tát từ giác giác tha, từ đô trường đoản cú tha.7) Án: Quan Âm hóa hiện tại tướng những Thần Quỷ Vương lẹo tay tụng chú. Clỗi Phật tiệm tưởng chữ Án thành chánh giác.8 ) Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo Tđọng Đại Thiên Vương cần sử dụng lục độ hoá độ chúng ma.9) Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện tại tướng mạo Bộ-Lạc Tứ đọng Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.10) Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Long Tchúng ta Bồ Tát độ trì fan tu hành, thu phục tất cả ma oán thù.11) Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện tướng tá Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sinh.12) Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện nay tướng Phật Tkhô nóng Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ bọn chúng sinh an lạc.13) Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương phù trì hành mang xa lìa loại mãnh thú.14) Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cố cành dương, tay thế bình ngọc cam lộ độ bọn chúng sanh.15) A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tại tướng mạo Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần gần kề bốn phương khuyến thiện tại ngừng ác.16) Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tướng mạo Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh tất cả dulặng.17) Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện tướng mạo Quân Tra Lợi Bồ Tát khía cạnh gồm tía bé đôi mắt cảm hóa ác nrộng hướng thiện.18) Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tướng A La Hán ttiết pháp độ bọn chúng sinh.19) Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện tướng Quan Âm Bồ Tát từ bỏ bi vô lượng cứu khổ ban vui.20) Lô Ca Đế: Quan Âm hiện nay tướng mạo Đại Phạm Thiên Vương ngơi nghỉ trong mười pmùi hương trái đất độ thoát bọn chúng sinh.21) Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tướng mạo Đế Thần sống vào mười phương thơm quả đât thường xuyên cứu giúp chúng sanh.22) Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện nay tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.23) Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm dùng trung ương nguyện thanh hao tịnh, tự bi vô bổ cảm ứng độ người sống động tu hành.24) Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện tại thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm pmùi hương bọn chúng quỷ theo hầu tương hỗ bọn chúng sinh.25) Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay khía cạnh ráng Nhỏng Ý, tay trái dắt đồng tử khiến cho bọn chúng sinh được trường tbọn họ.26) Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện nay tướng Phật A Di Đà khiến cho bọn chúng sinh Khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.27) Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sinh.28) Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm nhập vai Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương thu phục các ma oán.29) Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện nay Đại Lực Thiên Tướng tay rứa Bảo Xử phù trợ chúng sinh, tinch tấn tu hành.30) Đà La Đà La: Quan Âm hiện tại tướng tá trượng phu tu khổ hạnh khiến cho chúng sanh phá trừ bửa chấp pháp chấp.31) Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến cho bọn chúng sanh tiêu trừ tai ương.32) Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Thích Lịch tay nỗ lực Kyên ổn Xử thu phục các ma và quyến thuộc của bọn chúng.33) Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện nay thân Bồ tát Tồi Toái tay cố kỉnh Klặng Luân hóa độ oán thù ma điều phục tòng.34) Mạ Mạ Pphân tử Ma Ra: Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kyên Cang tay nuốm Kim Luân phù trì chúng sinh đắt đại cát tường như ý.35) Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tại tướng clỗi Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì hội chứng mắc Phật trái.36) Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.37) Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện tại thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi chư Thiên, không khiến tai sợ trần thế.38) A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện tại tướng mạo tay rứa khiên, tay cố kỉnh cung tên kính tụng thần chụ đắc pháp tự tại.39) Phạt Xa Pphân tử Xâm: Quan Âm hiện tại thân Klặng Khôi Đại Tướng cụ linh thuận thời giáo hóa độ chúng sinh.40) Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà, bọn chúng sinh tưởng vọng thì hiện nay tiền tương lai vẫn thấy Phật.41) Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Sở Thần Vương chắp tay niệm từ bỏ bi hàng phục chúng ma.

Xem thêm: Triệu Chứng Tăng Kali Máu - Nguyên Nhân Và Biểu Hiện Tăng Kali Máu

42) Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện tại tướng tá Tứ đọng Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt phát sáng hóa độ nhơn thiên.43) Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa sâu sắc Ta-Bà khổ như núi non hiểm trsinh sống.44) Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện nay tướng mạo mạo từ bi tay chũm cành dương, tay nuốm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sinh.45) Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng tá lá cây rụng, bọn chúng sinh nghe giờ đồng hồ được bốn lợi ích: tiệm đhình họa, non thân, trọng điểm vui, tương đối đầy đủ.46) Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện nay tướng dung mạo từ bỏ bi gần gụi trẻ em giáo hóa công dụng chúng sanh.47) Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá A Nan tôn đưa tay nuốm bình chén hóa độ bọn chúng sinh.48) Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy bọn chúng sanh tu hạnh đại bi, được chơn giác ngộ an lạc.49) Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng tá Địa Tạng Bồ Tát knhì ngộ chúng sanh tỉnh giác mê chấp, được thoát khổ ác đạo.50) Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện tướng tá Bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay nỗ lực Kim Xoa có tác dụng công dụng bọn chúng sanh.51) Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện nay tướng mạo Bảo Kyên ổn Quang Tràng Bồ Tát núm Bạt Chiết La Xử tác dụng độ sanh.52) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá ba đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa tác dụng độ sinh.53) Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tôn đưa Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp.54) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu Long, sử dụng trọng điểm cát tường như ý hóa độ bọn chúng sinh.55) Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng Bồ Tát Phóng-Quang tay vắt tràng phan báu tiện ích độ sanh.56) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo tôn trả Mục Kiền Liên tay ráng tích trượng, bình chén xong xuôi trừ tai ương, cứu giúp độ chúng sanh.57) Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện nay Tây Pmùi hương Cực Lạc, tất cả chỏng Thiên, Bồ Tát vân tập thính thọ pháp tin vui, hóa độ thập phương thơm nhơn thiên.58) Thất Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng mạo Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn59) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo tôn mang A-Xà-Na hoan hỷ bưng cao bình bát lớn lên trọng điểm tác dụng độ sanh.60) Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay thay kiếm vàng hóa độ thánh-trả Tiểu-vượt.61) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn mang Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ chiến thắng nghĩa độ hóa bọn chúng sanh.62) Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện nay tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay rứa búa quà Nlỗi Ý kiểm tra chổ chính giữa hạnh bọn chúng sinh.63) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tá tôn đưa Câu Hy La mang giầy cỏ giẫm bên trên sóng nước phát sinh giờ hải triều chình họa giác trung khu bọn chúng sanh.64) Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Dược Vương tay nỗ lực dược thảo trừ bịnh khổ chúng sinh.65) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng mạo Viên Mãn Bồ Tát thân mang y đỏ chấp tay tâm viên mãn an lạc chúng sanh.66) Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng mạo Dược Thượng Bồ Tát tay cầm bình ngọc giải trừ tật khổ chúng sinh.67) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cố chơn ghê cứu cánh chiến hạ nghĩa hóa đạo chúng sinh quy Tịnh Độ.68) Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay nuốm búa kiên cường chổ chính giữa hàng phục ma oán thù.69) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo clỗi Thiên Ma Vương tay rứa Xà Tmùi hương hóa đạo chúng sinh giải trừ trung ương ân oán hận.70) Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng mạo Linc Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Nlỗi Ý phù trợ bọn chúng sanh.71) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay nuốm bảo liên ndại cánh thắng lợi bọn chúng sanh ích lợi an lạc.72) Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá Tôn Giả Phụ Lâu Na tay bưng bình bát cứu giúp độ bọn chúng sinh lìa tai nạn ngoài ý muốn.73) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh sống động tu hành rõ pháp tánh không.74) Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Tam Ma Thiền khô Na kiết già bên trên bánh xe cộ, tay bưng đèn ngọc sáng mọi pháp giới.75) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn trả Đại Ca Diếp tay trái rứa chuỗi, tay mặt nắm thiền đức trượng chỉ dẫn bọn chúng sinh tu hành.76) Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Hư Không Tạng cố hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín trung ương dõng mãnh tinh tấn.77) Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện tại tướng tá Bồ Tát Phổ Hiền kiết già tnhân từ tọa trên Hương Tượng khiến bọn chúng sinh như ý công hạnh.78) Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hóa thân Bồ Tát Văn Thù ngồi bên trên sư tử tay chỉ hư không khến chúng sinh khai ngộ.79) Thước Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá hoa sen ndở hơi cánh giải trừ chúng sinh ái nhan sắc trần lỗi vọng, thấy trường đoản cú tánh ko.80) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo buông thõng nhì tay giải trừ nhĩ cnạp năng lượng minh bạch tkhô cứng trần lỗi vọng, nghe từ tánh ko.81) Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện tướng mạo msinh sống hai bàn tay đoạn tỳ căn ái lây nhiễm mùi hương è, tự giác tánh ko.82) Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện tại tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái lan truyền vị nai lưng lỗi vọng, từ giác tánh ko.83) Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá tay bưng chén bát mùi hương giải trừ ttê mê ái đụng xúc, khiến bọn chúng sanh đoạn thân căn uống xúc è cổ hỏng vọng, trường đoản cú giác tánh ko.

Xem thêm: Quan Hệ Lần Đầu Ra Máu Có Thai Không, Cách Tránh Thai An Toàn, Tự Nhiên Nhất

84) Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tay núm tràng phan giải trừ phân minh những pháp, khiến cho chúng sinh đoạn ý căn chấp pháp trằn lỗi vọng, biết từ tánh ko.Crúc Thích 1: 2007. Kinch Đại Bi Tâm Đà La Ni Xuất Tượng. 1st Ed. NXB Tôn Giáo. Hà Nội Thủ Đô. – vi.wikipedia.org.84 hình hình ảnh minc họa Chú Đại Bi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bình An (ST)


Chuyên mục: Giáo dục